नगरसभाको प्रथम अधिवेशनको दोश्रो वैठकमा उप प्रमुख श्री माया आचार्यद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७४/७५ को

Supporting Documents: