मिति २०७४।४।१९ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः

मिति २०७४।४।१९ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यबिधि २०७४ लाई स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगर  कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ लाई स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।