मिति २०७४।४।४ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय

मिति २०७४।४।४ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः

निर्ण नं. १

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन)नियमावली २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि  २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३
आ.ब. २०७४÷०७५ को नगरसभामा पेश गरिने बस्ती स्तरका योजनाहरुलाई छनोट गरी ल्याउनका लागि मिति २०७४।३।२८ गतेको बसेको कार्यपालिका बैठकको नि.नं. १(ग) बमोजिमको समय तालिका अनुसार सबै पक्षको भेला सहभागिता गराई वडाका योजना प्राथमिकिकरण सहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पेश गर्न सबै वडा अध्यक्ष्ँ ज्यूहरु लाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको आजको बैठकबाट निम्नानुसारको श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

१) श्री घनश्याम पाण्डे    प्रमुख            संयोजक
२) श्री माया शर्मा    उपप्रमुख        सदस्य
३) श्री टोपेन्द्र के.सी.    कार्यकारी अधिकृत    सदस्य
४) श्री देबराज बिश्वकर्मा            सदस्य
५) श्री दिपक कुमाल                सदस्य
६) श्री चित्रा कुमारी मल्ल            सदस्य
७) श्री पवन कुमार योगी            सदस्य सचिव