कार्यक्रम अधिकृत पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन