तुलसीपुर नगरपालिका दाङ्गको राष्ट्रिय जनगणा २०६८ अनुसारको जनसंख्या

तुलसीपुर नगरपालिका दाङ्गको राष्ट्रिय जनगणा २०६८ अनुसारको जनसंख्या

वार्ड नं.    घरपरिवार संख्या    पुरुष जनसंख्या    महिला जनसंख्या    जम्मा जनसंख्या
१.    ३५३    ७२६    ८८४    १६१०
२.    ५३९    १०५३    १३४५    २३९८
३.    ३९९    ६७४    ९३८    १६१२
४.    १११६    २३१८    २५४७    ४८६५
५.    २७८६    ५७६१    ५८८७    ११६४८
६.    ३३१३    ६३०१    ६६६८    १२९६९
७.    ३७६    ८८१    ९००    १७८१
८.    ७६५    १६९१    १७५५    ३४४६
९.    ११६९    २३४०    २५८५    ४९२५
१०.    ९३४    १८८७    २२०१    ४०८८
११.    ४६४    १०५७    ११३८    २१९५
जम्मा    १२२१४    २४६८९    २६८४८    ५१५३७
१२    ९५२    २२४२    २३९६    ४६३८
१३    ६३५    १४१५    १६६५    ३०८०
१४    ७१२    १६०२    १८१५    ३४१७
१५    ९१०    २०१३    २३१७    ४३४०
१६    ७४०    १४६१    १८४२    ३३०३
१७    ५३७    ११३३    १२९२    २४२५
१८    ८१९    २००५    २१९५    ४२००
१९    ८८६    १९१८    २२६८    ४१८६
२०    ९०८    ४१४३    २३३२    ४४७५
जम्मा    १९३१३    ४०६२१    ४४९८०    ८५६०१
स्रोतः– राष्ट्रिय जनगणना, २०६८

तुलसीपुर नगरपालिका नगर सूचना केन्द्र