उपस्थित भईदिनुहुन ।

श्री तुलसीपुर नगरपालिका 
दाङ्ग
विषय ः  उपस्थित भईदिनुहुन ।

श्री ..............................ज्यू

उपरोक्त सम्बन्धमा तुलसीपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा सम्पादन गरेका बिकास निर्माण तथा सेवा प्रभाव लगायतका बिषयमा निम्न मिति, समय र स्थानमा समिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोले उक्त बैठकमा यहांको गरिमामय उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध छ ।  
                
                ..........................
तपसिल
मिति ः २०७३।५।२४ गते शुक्रबार
स्थान ःनगरपालिका   मिति २०७३।५।१२

विषय ः  तपसिल बमोजिमको सूचना प्रकाशन गरिदिनुहुन ।

श्री  सम्पादक ज्यू
गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक

उपरोक्त सम्बन्धमा तुलसीपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा सम्पादन गरेका बिकास निर्माण तथा सेवा प्रभाव लगायतका बिषयमा निम्न मिति, समय र स्थानमा समिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोले उक्त बैठकमा उपथितिका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु,नागरिक समाज,वडानागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरु, नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रतिनिधि,महिला,दलित,अपाङ्ग,बालबालिका,जेष्ठनागरिकका सञ्जालहरु उद्योगी ब्यापारी पत्रकार लगायतको गरिमामय उपस्थितिका लागि  अनुरोध छ ।  
                
                ..........................
तपसिल
मिति ः २०७३।५।२४ गते शुक्रबार
स्थान ःनगरपालिका सभाकक्ष
समय ः अपरान्ह १२.००
सभाकक्ष
समय ः अपरान्ह १२.००