नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

मिति २०७४।४।१९ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः

मिति २०७४।४।१९ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यबिधि २०७४ लाई स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

मिति २०७४।४।४ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय

मिति २०७४।४।४ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः

निर्ण नं. १

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन)नियमावली २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो । 

तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७४ आषाढ २८ गते सम्पन्न तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ः

तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७४ आषाढ २८ गते सम्पन्न तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ः