नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७४ आषाढ २८ गते सम्पन्न तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ः