FAQs Complain Problems

भर्खरै

नगरसभाका निर्णयहरु

विवरण कागजात
चौधौँ नगरसभाका निर्णयहरु PDF icon चौधौँ नगरसभाका निर्णयहरु.pdf
तेह्रौँ नगरसभाका निर्णयहरु PDF icon तेह्रौँ नगरसभाका निर्णयहरु.pdf
बाह्रौँ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon बाह्रौँ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
एघारौँ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon एघारौँ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
दशौँ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon दशौँ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
नवौ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon नवौ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
आठौ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon आठौ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
सातौं नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon सातौं नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
छैठौ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon छैठौ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
पाँचौ नगरसभाको निर्णयहरु PDF icon पाँचौ नगरसभाको निर्णयहरु.pdf
चौथो नगरसभा निर्णयहरु PDF icon चौथो नगरसभा निर्णयहरु.pdf
तेश्रो नगर सभाका निर्णयहरू PDF icon तेश्रो नगर सभाका निर्णयहरू.pdf
दोश्रो नगर सभाका निर्णयहरू PDF icon दोश्रो नगर सभाका निर्णयहरू.pdf
प्रथम नगर सभाका निर्णयहरू PDF icon प्रथम नगर सभाका निर्णयहरू.pdf