FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर जनशक्ति स्रोतकेन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर जनशक्ति स्रोतकेन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०७७.pdf 09/13/2022 - 14:26
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)ऐन २०७८.pdf 09/13/2022 - 14:26
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर युवा परिषद सञ्चालन कार्यविधि २०७८ PDF icon नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf 08/17/2022 - 17:08
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf 08/17/2022 - 17:02
तुलसीपुर उप महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf 07/13/2022 - 17:06
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्तरीय फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्तरीय फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf 07/04/2022 - 16:28
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क ऐन २०७७ PDF icon तथ्याङ्क ऐन २०७७.pdf 05/27/2022 - 15:07
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf 05/27/2022 - 15:06
होमस्टे व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७६ PDF icon होमस्टे व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 02/20/2022 - 12:03
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरस्तरीय पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ PDF icon पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf 02/08/2022 - 14:19

Pages