FAQs Complain Problems

भर्खरै

तु.उ.मा.पा को मासिक खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७६ सालको चैत्र महिना सम्मको खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७६ सालको फागुन महिना सम्मको खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७६ सालको पौष महिना सम्मको खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७६ सालको कार्तिक महिना सम्मको खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७७ सालको माघ महिना सम्मको खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको भाद्र महीनाकाे खर्चको विवरण

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको आश्विन महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको मार्ग महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७८ सालको चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७९ सालको बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७९ सालको अषाढ महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०७९ सालको माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी

तु.उ.म.न.पा २०८० सालको असोज महिनाको खर्चको फाँटवारी